شرکت در فراخوان طراحی پوستر همایش TEDx و کسب مقام اول برای رادوین در طراحی پوستر و قالب گرافیکی

website