وب‌سایت شرکت مبینا اغذیه که با بکارگیری تکنیک‌های پارالکس و واکنش گرا در سال 1394 طراحی و پیاده‌سازی گردید.

may