اپلیکیشنی برای اخذ، تصحیح و ارائه آمار از آزمون‌های حسابرسی که به سفارش موسسه‌ی حسابرسی هوشیار ممیز طراحی و برنامه‌نویسی گردیده و به زودی منتشر خواهد شد.

portfolio_web_hushyarmomayez_thumb